Inovatívne vzdelávania ako nástroj pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti